ПРО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

(Наказ МОН України від 21 січня 2009 р. № 30)

{Iз змінами, внесеними згідно із наказами  МОН  України від 16.04.2009р. № 333, від 02.03.2010 № 169 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" та з метою удосконалення процедури ліцензування

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі документи (додаються):

форму заяви про проведення ліцензування та методику визначення можливостей навчального закладу, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері дошкільної освіти;

форму заяви про проведення ліцензування та методику визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері загальної середньої освіти;

форму заяви про проведення ліцензування та методику визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері позашкільної освіти;

форму заяви про проведення ліцензування та методику визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері професійно-технічної освіти;

форму заяви про проведення ліцензування та методику визначення можливостей підприємства щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері професійно-технічної освіти (професійно-технічне навчання робітників на виробництві);

форму заяви про проведення ліцензування та методику визначення можливостей навчального закладу, іншої юридичної особи щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері вищої освіти.

форму заяви про проведення ліцензування та методику визначення можливостей навчального закладу, іншої юридичної особи щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу надання освітніх послуг у підвищенні кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2007 р. № 1008 "Про документи для проведення ліцензування".

3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.):

3.1. Довести цей наказ до відома керівників навчальних закладів та органів управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.2. Забезпечити розміщення інформації на офіційному веб-сайті міністерства.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Гребельника О.П.

Міністр                                  І.О. Вакарчук

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 21.01.2009 року № 30

Бланк заявника

 

Міністерство освіти і науки України

01135, м. Київ,  пр. Перемоги, 10

 

З А Я В А

 

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти _________________________________________________

(вказується вид освітньої послуги, освітньо-кваліфікаційний рівень, ________________________________________________________________

шифр та назва галузі знань, напряму, спеціальності)

з ліцензованим обсягом _________  осіб  _________ форми  навчання.

Заявник _____________________________________________________

                                                              (найменування навчального закладу, юридичної особи)

_____________________________________________________________

                   (назва відокремленого структурного підрозділу, де ліцензується дана освітня послуга)

Керівник ____________________________________________________

                                                                              (прізвище, ім’я та  по батькові)                                           

Посада ______________________________________________________

                                                                              (ректор, директор, президент тощо)

Ідентифікаційний код заявника _________________________________

Організаційно-правова форма __________________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) № ___________,

видане _______________________________________________________

Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів № ____________ від _________________________________________

Форма власності  ______________________________________________

Орган управління______________________________________________

Місцезнаходження заявника_____________________________________

_____________________________________________________________

Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг ____________

_____________________________________________________________

Тел: ______________ факс: _____________ e-mail: __________________

Орган державної податкової служби ______________________________

                                                                                                                             (назва, місцезнаходження)

Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України від______________, видана _________________________

                                                                                                                         (назва органу державної статистики)

Розрахунковий рахунок №_______ у______________________________

                                                                                                                             (назва банківської установи)

Валютний рахунок ____________________________________________

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами надання освітніх послуг, умовами і правилами провадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати.

Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, є достовірними.

________________               _________________    _____________________

     (назва посади керівника)                            (особистий підпис)                                    (ПІБ керівника)

М.П.

До заяви додаються:

____________________________________________________________

(перелік документів, що додаються до заяви з вказівкою на реквізити кожного з них)

 

Дата і номер реєстрації заяви

Наявність документів, що вказані в переліку, перевірено

від_________ № _________

______________________________

(підпис, прізвище та ініціали особи, яка прийняла заяву)


МЕТОДИКА

визначення можливостей навчального закладу, іншої юридичної особи щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері вищої освіти

Ліцензування освітніх послуг є процедурою проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень, їх оформлення, видачі, переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб’єктів у сфері освіти.

Для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти навчальні заклади, інші юридичні особи (далі – навчальні заклади), що планують ліцензування освітніх послуг, подають до відповідного підрозділу органу ліцензування обґрунтування можливості щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги. Обґрунтування складається у формі самоаналізу, де аналізується стан спроможності навчального закладу надавати певну освітню послугу. У самоаналізі на підставі результатів моніторингу ринку праці, ринку освітніх послуг та власних можливостей фінансового, кадрового, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення обґрунтовується необхідність започаткування освітньої послуги, спроможність навчального закладу забезпечити її якісну реалізацію на рівні вимог встановлених стандартів та відповідно до норм чинного законодавства.

Кожен розділ обов’язково передбачає висновок щодо достатності забезпечення та його відповідності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. У разі, якщо фактичний стан забезпечення на момент звернення про ліцензування не відповідає встановленим нормативам, додається план заходів щодо його вдосконалення (покращення). У плані заходів відображається назва заходу, ресурси, за рахунок яких планується виконання заходу, термін виконання.

Кожна таблиця підписується керівником навчального закладу та скріплюється печаткою.

Документи оформляються відповідно до вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлювання документів) ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року №55. Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу

Самоаналіз складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією сторінок. Один з примірників подається до органу ліцензування.

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША ОБҐРУНТУВАННЯ

 

О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості ____________________________________________________________

(повна юридична назва навчального закладу)

щодо ліцензування діяльності

(збільшення, перерозподілу ліцензованого обсягу) з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти

____________________________________________________________

(вид освітньої послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги)____осіб

Освітній рівень ______________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень _______________

 

Галузь знань_________________________________

Напрям підготовки____________________________

Спеціальність________________________________

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої (Педагогічної) ради

 

Протокол від _____  20__ р. № __ 

___________________

(підпис, посада)

 

м. ________,   20___ рік

 

Рекомендується така структура самоаналізу (ліцензійної справи).

Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до МОН щодо проведення ліцензійної експертизи, далі зміст справи із зазначенням сторінок.

І. Ліцензування підготовки (перепідготовки) за напрямами, спеціальностями

Зміст справи

з/п

Назва розділу

Стор.

1.      

Установчі документи (статут, положення)

 

2.      

Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше – копія  установчого договору)

 

3.      

Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

4.      

Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання, першої сторінки паспорта

 

5.      

Довідка про погодження надання освітньої послуги з органами виконавчої влади, якщо це передбачено законодавством і необхідне для організації навчання за напрямами підготовки (спеціальностями)

 

6.      

Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію

 

7.      

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги

 

7.1.

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні

 

7.2.

Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги

 

7.3.

Інформація про кадрове забезпечення

 

7.3.1.

Якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності

 

7.3.2.

Якісний склад випускової (их) кафедри /предметної (их) (циклової (их)) комісії зі спеціальності

 

7.4.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення

 

7.4.1.

Приміщення для занять студентів та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу

 

7.4.2.

Інформація про комп'ютерне забезпечення

 

7.4.3.

Соціальна інфраструктура

 

7.5.

Інформація про навчально-методичне забезпечення

 

7.5.1.

Навчальний план, ОПП, ОКХ (в т.ч. варіативні частини)

 

7.5.2.

Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін

 

7.5.3.

Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій)

 

7.5.4.

Інформація про наявність методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), методичне забезпечення державної атестації

 

7.5.5.

Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

 

7.5.6.

Інформація про наявність програм і баз практик

 

7.5.7.

Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

 

7.6.

Інформаційне забезпечення

 

7.7.

Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

 

7.8.

Інше

 

Опис складових справи

1. Установчі та реєстраційні документи

Якщо ліцензування діяльності із надання освітніх послуг у сфері вищої освіти вищим навчальним закладом проводиться вперше і він ще не внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів, подаються копії установчих та реєстраційних документів навчального закладу і відокремлених структурних підрозділів навчального закладу (рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше - копія установчого договору), статут, свідоцтво про державну реєстрацію, положення, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України).

Якщо навчальний заклад включений до Державного реєстру вищих навчальних закладів, то подається лише копія Довідки про включення до названого реєстру.

2. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію

Навчальні заклади, які здійснюють освітню діяльність за ліцензіями, виданими відповідними органами ліцензування, подають копії ліцензій на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (за наявності – у сфері професійно-технічної, загальної середньої освіти), сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей).

3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги

3.1. Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються у даному регіоні, погоджуються з Урядом Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

У результатах моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг повинні бути відображені такі аспекти.

“ПОГОДЖЕНО”____________

Голова ____________________

обласної (міської) держадміністрації

“_____”__________20___р.

 

Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської експертної комісії

Державної акредитаційної комісії

Протокол № _____ від _______

___________________________

                                                                                                                                                       (підпис голови)

І. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях заявленого напряму (спеціальності) на термін 5 років.

Які навчальні заклади в регіоні вже надають подібні освітні послуги, з якого часу, у якому обсязі.

Чим надання заявлених освітніх послуг у даному навчальному закладі буде відрізнятись від тих, що вже є (більш досконала програма, більш адаптована до потреб регіону, замовника і т. ін.).

Підстави щодо доцільності надання освітніх послуг у даному навчальному закладі в заявленому ліцензованому обсязі (висновок).

ІІ. Загальна характеристика навчального закладу.

Подається стисла історична довідка розвитку навчального закладу, наводиться коротка інформація про рік заснування, відомчу приналежність, форму власності, основні етапи розвитку.

Таблиця 1. Загальна характеристика______________________________

(назва навчального закладу)

з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів

 

 

- молодший спеціаліст

 

 

- бакалавр

 

 

- спеціаліст

 

 

- магістр

 

 

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

 

 

у т.ч. за формами навчання:

 

 

- денна

 

 

- вечірня

 

 

- заочна

 

 

3.

Кількість навчальних груп

 

 

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

 

 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

- молодшого спеціаліста

 

 

- бакалавра

 

 

- спеціаліста

 

 

- магістра

 

 

5.

Кількість кафедр (циклових (предметних) комісій), разом:

 

 

З них випускових:

 

 

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

 

 

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

 

 

З них:

 

 

- власні:

 

 

- орендовані:

 

 

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

 

 

9.

Інше

 

 

Вказати навчальний структурний підрозділ, який буде відповідати за нову діяльність, а також залучені структурні підрозділи.

ІІІ. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за заявленим напрямом (спеціальністю):

а) матеріальна база і перспективи її розвитку (стисло описати наявну матеріально-технічну базу, визначити, яку матеріальну базу необхідно створити, сформулювати перспективний план роботи та надати обґрунтування, за рахунок яких ресурсів і в які терміни це буде зроблено);

б) кадровий склад (стисло описати наявні педагогічні та науково-педагогічні кадри, їх достатність для забезпечення навчального процесу, обґрунтувати можливості підготовки або залучення викладацького складу в майбутньому, вказати конкретні кандидатури і підтвердити їх згоду на таку діяльність);

в) навчально-методичне забезпечення (стисло описати навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, вказати, що необхідно доопрацювати, коли, яким чином і ким конкретно буде розроблено навчально-методичне забезпечення для всього періоду навчання);

г) вказати перспективи наукової та науково-видавничої діяльності.

ІV. Підстави (з погляду навчального закладу) щодо можливості надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов.

Цей документ підписується керівником навчального закладу та скріплюється печаткою.

3.2. Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги

Навчальні заклади, підпорядковані МОН та іншим центральним органами виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, подають лист від органу управління за підписом керівника такого органу, в якому засвідчується ініціатива або підтримка органу управління щодо ліцензування освітньої діяльності у навчальному закладі.

3.3. Інформація про кадрове забезпечення

3.3.1. Інформація про якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть навчальний процес згідно навчального плану, подається у формі таблиці 2 – для підготовки за ІІ-ІV освітньо-кваліфікаційними рівнями, 2-а – для підготовки за І освітньо-кваліфікаційним рівнем. Якісний склад випускової кафедри (циклової комісії) зі спеціальності, що ліцензується, подається у формі таблиці 3 (3-а).

Інформація, подана у цьому розділі, повинна обґрунтовувати спроможність навчального закладу забезпечити реалізацію програми підготовки фахівців на рівні вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти працюючими у навчальному закладі науково-педагогічними (педагогічними) працівниками або залученими викладачами в майбутньому. Необхідно зазначити конкретні кандидатури і підтвердити їх згоду на таку діяльність.

3.4. Інформація про матеріально-технічне забезпечення

Подається загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності за формою (таблиця 4.).

Навчальний заклад подає документ, який засвідчує право володіння (користування) матеріально-технічною базою (приміщеннями, обладнанням тощо). Додаються копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності) або право оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна (наприклад, міської, селищної, сільської ради) про перебування майна в оперативному управлінні), чи право користування (договір оренди тощо) на термін, необхідний для завершення циклу навчання.


Таблиця 2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності____________________________________________

з/п

Назва дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації  (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра дата, вид, тема, документ)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2-а. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності____________________________________________

з/п

Назва дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Категорія, педагогічне звання

(за наявності – науковий ступінь, вчене звання)

Підвищення кваліфікації  (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 3. Якісний склад випускової (их) кафедри (кафедр) зі спеціальності_____________________________________

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Наукова діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

Підвищення кваліфікації  (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

2. Особи, які працюють за сумісництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Якщо кафедра є випусковою з кількох спеціальностей – необхідно вказати назви цих спеціальностей, освітньо-кваліфікаційні рівні та ліцензовані обсяги з кожної спеціальності.

 

Таблиця 3-а. Якісний склад випускової (их) предметної (циклової) комісії (комісій) зі спеціальності_________________

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Категорія, педагогічне звання

(за наявності – науковий ступінь, вчене звання)

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Підвищення кваліфікації  (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

 

 

 

 

 

 

 

2. Особи, які працюють за сумісництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Якщо предметна (циклова) комісія є випусковою з кількох спеціальностей – необхідно вказати назви цих спеціальностей та ліцензовані обсяги з кожної спеціальності. 

 

Таблиця 4. Інформація про приміщення (навчальні площі), що використовуються у навчальному процесі

з/п

Адреса приміщення

Власник майна

Площа

(кв.м)

Документ на право власності

Договір оренди

Документ про від-повідність санітарним  нормам

Документ про від-повідність вимогам правил пожежної безпеки

Документ про від-повідність нормам з охорони праці

Термін дії договору оренди (з__по__)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотарі-

ального посвід-

чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки.

Графи 5-11 заповнюються позначкою “+” чи “-“ та додаються ксерокопії документів, що підтверджують позначку “+”.

Якщо у навчальному процесі використовуються приміщення, розміщені за різними адресами, інформація подається для кожного приміщення.

Графа 11 заповнюється для навчання за напрямами (спеціальностями) з підвищеною небезпекою.

 


Інформація про структуру наявної матеріально-технічної бази подається за формою (таблиця 5).

Таблиця 5. Загальна площа приміщень та її розподіл

Назви приміщень за функціональним призначенням

Загальна площа приміщень, (м2)

У тому числі

власна (м2)

орендо-вана2)

здано в оренду (м2)

1. Площа всіх приміщень, що використовуються, усього:

     - у т. ч. приміщень для занять студентів (курсантів, слухачів тощо) (аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

-  спортивні зали

 

 

 

 

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

 

 

 

 

3. Службові приміщення

 

 

 

 

4. Бібліотека,

у т. ч. читальні зали

 

 

 

 

5. Гуртожитки

 

 

 

 

6. Їдальні, буфети

 

 

 

 

7. Профілакторії, бази відпочинку

 

 

 

 

8. Медичні пункти

 

 

 

 

3.4.1. Приміщення для занять студентів (курсантів, слухачів тощо) та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу.

Подається інформація про наявність (кількість) та площі потокових аудиторій, приміщень для проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, комп’ютерних класів, кабінетів для дипломного проектування, спортивних споруд тощо та кількість посадкових (робочих) місць у них, про адміністративно-службові приміщення відповідно до ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”, що затверджені наказом Деркоммістобудування України від 27.06 1996 № 117.

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес зі спеціальності у відповідності до навчального плану, та їх обладнання подається у таблиці 6.

Таблиця 6. Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів

з/п

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

1

2

3

4

 

 

 

 

3.4.2. Інформація про комп'ютерне забезпечення.

Подається інформація про кількість та якісні характеристики комп’ютерного забезпечення вищого навчального закладу, які використовуються в навчальному процесі, та окремо зі спеціальності, що ліцензується, у формі таблиць 7, 8.

Таблиця 7. Перелік та устаткування спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ у вищому навчальному закладі

з/п

Назва комп’ютерної лабораторії (аудиторії), її площа

Кількість та марка ПЕОМ

Кількість пакетів прикладних програм (в тому числі ліцензованих)

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиця 8. Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують виконання начального плану зі спеціальності, та їх обладнання

з/п

Назва комп’ютерної лабораторії (аудиторії), її площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Кількість та марка ПЕОМ

Пакети прикладних програм (в тому числі ліцензовані)

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Соціальна інфраструктура

Подається інформація про наявність власних або орендованих об’єктів соціальної інфраструктури: їдалень, буфетів, гуртожитків, актових залів, медичного пункту, профілакторіїв, баз відпочинку тощо (таблиця 9).

Таблиця 9. Стан соціально-побутової сфери

з/п

Показники

Кількісні параметри

1

Житлова площа, яка припадає на одного студента у гуртожитку

 

2

Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце в їдальнях і буфетах

 

3

Наявність актових залів,

їх площа

 

4

Наявність спортивних залів,

їх площа

 

5

Наявність плавальних басейнів

 

6

Наявність інших спортивних споруд:

-     стадіонів;

-     спортивних майданчиків;

-     кортів

-     тощо

 

7

Наявність студентського палацу (клубу)

 

8

Інше

 

3.5. Інформація про навчально-методичне забезпечення

3.5.1. Навчальний план, ОПП, ОКХ (в т.ч. варіативні частини).

Подається копія наказу про затвердження галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, засобів діагностики якості вищої освіти).

Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки розробляються вищим навчальним закладом в межах структури та форми, затверджених МОН, і затверджуються керівником вищого навчального закладу.

Навчальний план розробляється і затверджується з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 року №1107.

3.5.2.Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін.

У навчальному закладі мають бути розроблені робочі програми для всіх дисциплін навчального плану. Загальна інформація про наявність робочих програм подається за формою таблиці 10.

Таблиця 10. Наявність робочих програм

з/п

Назва дисципліни

за навчальним планом

Відмітка про наявність програми

Походження програми

1

2

3

4

 

 

 

 

3.5.3. Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій) подається у формі таблиці 11.

3.5.4. Інформація про наявність методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), методичне забезпечення державної атестації.

У цьому розділі у формі таблиці 12 вказується інформація про дисципліни, для яких навчальним планом передбачено виконання курсових робіт (проектів), зазначається семестр, наявність або відсутність методичних розробок і тематики курсових робіт (проектів). Повідомляється також про наявність тематики і методичних рекомендацій з підготовки дипломних робіт (проектів). Методичне забезпечення державної атестації подається у таблиці 13.

Таблиця 12. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт (проектів)

з/п

Назва

навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена

курсова робота (проект)

Відмітка про наявність (відсутність)

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиця 13. Методичне забезпечення державної атестації

з/п

Назва виду державної атестації

(державні екзамени, дипломна робота (проект))

Відмітка про наявність (відсутність)

методичних розробок

тематики дипломних робіт (проектів)

програм державних екзаменів

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

3.5.5. Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Навчальний заклад подає інформацію щодо наявності комплектів комплексних контрольних робіт з усіх дисциплін навчального плану.

3.5.6. Інформація про наявність програм і баз практик.

В цьому розділі навчальний заклад викладає власну концепцію практичної підготовки студентів, яка має базуватись на “Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93. Подається також конкретна інформація про регламент організації виробничих практик (в якому семестрі, яка тривалість), наявність програм і баз для проведення практик (таблиця 14).

Таблиця 14. Інформація про бази практик

з/п

Вид практики

В якому семестрі/

Тривалість (у тижнях)

Наявність програм практик

Бази практик

(перелік)

Наявність угод про проходження практик (реквізити, термін дії)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 11. Наявність і повнота робочих програм

з/п

Назва

дисципліни за навчальним планом

Інформація про

потребу

наявність

Плани семінар.

занять

Плани практичних занять

Плани (завд.) для лаб.

робіт

Завдання для самост. підгот.

Метод. розр. з вик. к.р. для ст-заоч.

Плани семінар.

занять

Плани прак-тичних занять

Плани (завд.) для лаб.

робіт

Завдан. для самост. підгот.

Метод. розр. з вик. к.р. для ст-заоч.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійної підготовки студентів розробляються для кожної дисципліни навчального плану.

Якщо той чи інший розділ робочої програми для конкретної навчальної дисципліни не потрібний, то у відповідній графі робиться запис: «немає потреби».

 


3.5.7. Інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів.

Навчальний заклад самостійно розробляє форми і методи контрольних знань студентів та критерії оцінок, керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 (розділ Контрольні заходи).

У справі подається узагальнена інформація про наявність чи відсутність власної системи контрольних заходів та критеріїв оцінок знань студентів. Вказуються навчальні дисципліни, для яких критерії оцінок ще не розроблені.

3.6. Інформаційне забезпечення

Надається інформація про наявність власної бібліотеки, приміщень для розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів, кількість посадкових місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, фахові періодичні видання, можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації, каналів доступу, наявність електронної бібліотеки.

Список наявних підручників та навчальних посібників подається у формі таблиці 15.

Таблиця 15. Список наявної навчальної літератури

з/п

Назва дисципліни за навчальним планом

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік видання

Кількість примірників

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Список фахових періодичних видань з відповідної галузі знань, які є в бібліотеці навчального закладу та читальних залах, і відповідають потребам спеціальності, яка ліцензується, наводиться у таблиці 16.

Таблиця 16. Список фахових періодичних видань з___________________

                                                                                                                                    (вказується галузь знань)

з/п

Назва періодичного видання

Роки надходження

1

2

3

 

 

 

3.7       Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення

навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послу

у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (таблиця 17) оформляється відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року № 847.

Таблиця 17. Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг

у сфері вищої освіти з напряму (спеціальності) ___________________________

                                                                                                                              (назва спеціальності)

з/п

Показники

Норматив

(за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем)

Фактично

Відхилення показників графи 3 від показників графи 2

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

ІІ. Ліцензування підготовки громадян України

до вступу у вищі навчальні заклади

Зміст справи

з/п

Назва розділу

Стор.

1.

Установчі документи (статут, положення – для ВСП, положення про підрозділ, який здійснюватиме підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади)

 

2.

Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше – копія  установчого договору)

 

3.

Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

4.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання, першої сторінки паспорта

 

5.

Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію

 

6.

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги

 

6.1.

Результати моніторингу попиту на освітні послуги, що заявляються на ліцензування, та ринку освітніх послуг, які вже надаються у даному регіоні

 

6.2.

Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги

 

6.3.

Інформація про кадрове забезпечення

 

6.3.1.

Якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес відповідно до навчальних планів

 

6.3.2.

Інформація про керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

 

6.4.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення

 

6.4.1.

Приміщення для занять студентів та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу

 

6.4.2.

Соціальна інфраструктура

 

6.5.

Навчальні плани, програми, інформація про навчально-методичне забезпечення

 

6.6.

Інформаційне забезпечення

 

6.7.

Інше

 

 

ІІІ. Ліцензування підготовки іноземних громадян до вступу

у вищі навчальні заклади, підготовки за акредитованим напрямами, спеціальностями, підвищення кваліфікації

Зміст справи

з/п

Назва розділу

Стор.

1.

Установчі документи (статут, положення – для ВСП, положення про підрозділ, який здійснюватиме підготовку іноземних громадян)

 

2.

Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше – копія  установчого договору)

 

3.

Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

4.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання, першої сторінки паспорта

 

5.

Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію

 

6.

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги

 

6.1.

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні

 

6.2.

Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги

 

6.3.

Інформація про кадрове забезпечення

 

6.3.1.

Якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес відповідно до навчальних планів

 

6.3.2.

Інформація про керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку іноземних громадян, та допоміжний персонал

 

6.4.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення

 

6.4.1.

Приміщення для занять студентів та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу

 

6.4.2.

Соціальна інфраструктура, в т.ч. інформація про наявність служби безпеки та облаштованих гуртожитків для проживання іноземців

 

6.5.

Навчальні плани, програми, адаптовані для підготовки іноземних громадян, календарні графіки навчального процесу, інформація про навчально-методичне забезпечення

 

6.6.

Інформаційне забезпечення

 

6.7.

Інформація про наявність правової бази, що регламентує в’їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину

 

6.8.

Інформація про наявність системи набору на навчання іноземців

 

6.9.

Інформація про наявність паспортно-візової служби для обслуговування іноземців

 

6.10.

Інформація про наявність системи медичного обслуговування іноземців, страхування їх здоров’я

 

6.11.

Зразки інформаційно-рекламних матеріалів іноземними мовами

 

6.12.

Кошториси на навчання іноземних громадян та їх проживання у гуртожитку

 

6.13.

Інше

 

Примітки:

У п. 6.3.1. додатково зазначається наявність у науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які викладають українську мову, документів про право викладання української мови як іноземної.

У п.6.3.2. подається інформація про базову освіту керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку іноземних громадян, науковий ступінь та вчене звання, загальний стаж роботи та стаж роботи з іноземними громадянами, про наявність та посади допоміжного персоналу тощо.

У п. 6.8. подається інформація про наявність офіційних угод з легалізованими в своїй країні та ліцензованими в Україні іноземними партнерами, які направляють іноземних громадян на навчання.

У п. 6.13. при продовженні терміну дії ліцензії додаються відомості про результати роботи за всі роки користування попередньою ліцензією, результати тестування, виконання договорів; динаміку виданих запрошень та кількості прибулих на навчання; кількість випускників; кількість відрахованих і причини відрахування; кількість поновлених на навчання.

 

 

 

 

ІV. Ліцензування підвищення кваліфікації за напрямами, спеціальностями, за певними програмами, за посадами тощо

Зміст справи

з/п

Назва розділу

Стор.

1.

Установчі документи (статут, положення)

 

2.

Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше – копія  установчого договору)

 

3.

Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

4.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання, першої сторінки паспорта

 

5.

Довідка про погодження надання освітньої послуги з органами виконавчої влади, якщо це передбачено законодавством і необхідне для організації навчання за напрямами підготовки

 

6.

Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію

 

7.

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги

 

7.1.

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні

 

7.2.

Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги

 

7.3.

Інформація про кадрове забезпечення: якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес відповідно до навчальних планів

 

7.4.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення

 

7.4.1.

Приміщення для занять слухачів та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу

 

7.4.2.

Інформація про комп'ютерне забезпечення

 

7.4.3.

Соціальна інфраструктура

 

7.5.

Навчальні плани, програми, інформація про навчально-методичне забезпечення

 

7.6.

Інформаційне забезпечення

 

7.7.

Інше

 

 

_________________       ____________               _________________________________

(назва посади керівника)              (особистий підпис)                     (розшифровка підпису – ПІБ керівника закладу)

      Дата

     М.П.                                                                       

 

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 02.03.2010 року № 169

Бланк заявника

 

Міністерство освіти і науки України

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

З А Я В А
Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

____________________________________________________________________

(шифр та назва галузі знань, напряму, спеціальності)

з ліцензованим обсягом _________ осіб _________ форми навчання.

Заявник _______________________________________________________

                                                           (найменування навчального закладу, юридичної особи)

____________________________________________________________________

                (назва відокремленого структурного підрозділу, де ліцензується дана освітня послуга)

Керівник ______________________________________________________

                                                                           (прізвище, ім’я та по батькові)                                                 

Посада ________________________________________________________

                                                                           (ректор, директор, президент тощо)

Ідентифікаційний код заявника ___________________________________

Організаційно-правова форма ____________________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) № _____________,

видане _________________________________________________________

Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів № ____________ від ___________________________________________

Форма власності _______________________________________________

Орган управління_______________________________________________

Місцезнаходження заявника______________________________________

_______________________________________________________________

Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг _____________

_______________________________________________________________

Тел: ______________ факс: _____________ e-mail: ___________________

Орган державної податкової служби _______________________________

                                                                                                                             (назва, місцезнаходження)

Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України від______________, видана ___________________________

(назва органу державної статистики)

Розрахунковий рахунок №_______ у_______________________________

                                                                                                                             (назва банківської установи)

Валютний рахунок ______________________________________________

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами надання освітніх послуг, умовами і правилами провадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати.

Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, є достовірними.

________________                   _________________     _____________________

         (назва посади керівника)                                                  (особистий підпис)                                                   (ПІБ керівника)

 

М.П.

 До заяви додаються:

____________________________________________________________

  (перелік документів, що додаються до заяви з вказівкою на реквізити кожного з них)

 

Дата і номер реєстрації заяви

Наявність документів, що вказані в переліку, перевірено

від_________ № _________

______________________________

(підпис, прізвище та ініціали особи, яка прийняла заяву)

 
 
Методика
визначення можливостей навчального закладу, іншої юридичної особи щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг,
збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
 
Ліцензування освітніх послуг є процедурою проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень, їх оформлення, видачі, переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб'єктів у сфері освіти.
Для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти навчальні заклади, інші юридичні особи (далі – навчальні заклади), що планують ліцензування освітніх послуг, подають до відповідного підрозділу органу ліцензування обґрунтування можливості щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги. Обґрунтування складається у формі самоаналізу, де аналізується стан спроможності навчального закладу надавати певну освітню послугу. У самоаналізі на підставі результатів моніторингу ринку праці, ринку освітніх послуг та власних можливостей фінансового, кадрового, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення обґрунтовується необхідність започаткування освітньої послуги, спроможність навчального закладу забезпечити її якісну реалізацію на рівні вимог встановлених стандартів та відповідно до норм чинного законодавства.
Кожен розділ обов'язково передбачає висновок щодо достатності забезпечення та його відповідності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. У разі, якщо фактичний стан забезпечення на момент звернення про ліцензування не відповідає встановленим нормативам, додається план заходів щодо його вдосконалення (покращення). У плані заходів відображається назва заходу, ресурси, за рахунок яких планується виконання заходу, термін виконання.
Кожна таблиця підписується керівником навчального закладу та скріплюється печаткою.
Документи оформляються відповідно до вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлювання документів) ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року N 55. Документи формуються у справу, прошнуровуються пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу.
Самоаналіз складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією сторінок. Один з примірників подається до органу ліцензування.

 ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША ОБҐРУНТУВАННЯ

 

О Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я

можливості ____________________________________________________________

(повна юридична назва навчального закладу)

щодо ліцензування діяльності

(збільшення, перерозподілу ліцензованого обсягу) з надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

____________________________________________________________

(вид освітньої послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги)____осіб

Галузь знань ______________________________

Напрям підготовки _______________

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні

навчально-методичної ради

Протокол від _____ 20__ р. № __

___________________

(підпис, посада)

м. ________,  20___ рік

 

Рекомендується така структура самоаналізу (ліцензійної справи).

Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до МОН щодо проведення ліцензійної експертизи, далі зміст справи із зазначенням сторінок.

Ліцензування підвищення кваліфікації за напрямами, спеціальностями, за певними програмами, за посадами тощо

Зміст справи

п/п

Назва розділу

Стор.

1.   

Установчі документи (статут)

 

2.   

Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше – копія установчого договору)

 

3.   

Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу і довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 

4.   

Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання, першої сторінки паспорта

 

5.   

Довідка про погодження надання освітньої послуги з органами виконавчої влади, якщо це передбачено законодавством і необхідне для організації навчання за напрямами підготовки

 

6.   

Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію

 

7.   

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги

 

7.1.

Дані про кількісний і якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у регіоні (за даними Державного комітету статистики України)

 

7.2.

Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги

 

7.3.

Інформація про кадрове забезпечення: якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес відповідно до навчальних планів

 

7.4.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення

 

7.4.1

Приміщення для занять слухачів та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу

 

7.4.2

Інформація про комп'ютерне забезпечення

 

7.4.3

Соціальна інфраструктура

 

7.5.

Професійні програми підвищення кваліфікації та інформація про навчально-методичне забезпечення

 

7.6.

Інформаційне забезпечення

 

7.7.

План-графік підвищення кваліфікації на рік

 

7.7.

Інше

 

ОПИС
складових справи
1. Установчі та реєстраційні документи
Якщо ліцензування діяльності із надання освітніх послуг проводиться вперше і він ще не внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів, подаються копії установчих та реєстраційних документів навчального закладу і відокремлених структурних підрозділів навчального закладу (рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу (у разі коли власників або уповноважених ними органів два і більше - копія установчого договору), статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України).
Якщо навчальний заклад включений до Державного реєстру вищих навчальних закладів, то подається лише копія Довідки про включення до названого реєстру.
2. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію
Навчальні заклади, які здійснюють освітню діяльність за ліцензіями, виданими відповідними органами ліцензування, подають копії ліцензій на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги
3.1. Дані про кількісний і якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у регіоні (за даними Державного комітету статистики України).
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються у даному регіоні, погоджуються з Урядом Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.
У результатах моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг повинні бути відображені такі аспекти.
 “ПОГОДЖЕНО”____________

Голова ____________________

обласної (міської) держадміністрації

“_____”__________20___р.

 

Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської

експертної комісії

Державної акредитаційної комісії

Протокол № _____ від _______

___________________________

                                                                                                                                              (підпис голови) 
 I. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях заявленого напряму на термін 5 років.
Які навчальні заклади в регіоні вже надають подібні освітні послуги, з якого часу, у якому обсязі.
Чим надання заявлених освітніх послуг у даному навчальному закладі буде відрізнятись від тих, що вже є (більш досконала програма, більш адаптована до потреб регіону, замовника і т. ін.).
Підстави щодо доцільності надання освітніх послуг у даному навчальному закладі в заявленому ліцензованому обсязі (висновок).
II. Загальна характеристика навчального закладу.
Подається стисла історична довідка розвитку навчального закладу, наводиться коротка інформація про рік заснування, відомчу приналежність, форму власності, основні етапи розвитку.
 
 
 
 
Таблиця 1. Загальна характеристика
_________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
 
п/п
Показники діяльності
Кількісні параметри
Денна форма навчання
Дистанційна форма навчання
1.
Сукупний ліцензований обсяг підвищення кваліфікації слухачів
 
 
2.
Кількість слухачів разом:
 
 
3.
Кількість навчальних груп
 
 
4.
Кількість ліцензованих напрямів підвищення кваліфікації
 
 
5.
Загальні навчальні площі будівель (кв. м.)
 
 
 
З них:
 
 
 
– власні
 
 
 
– орендовані
 
 
6.
Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)
 
 
7.
Інше
 
 
 
III. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за заявленим напрямом:
а) матеріальна база і перспективи її розвитку (стисло описати наявну матеріально-технічну базу, визначити, яку матеріальну базу необхідно створити, сформулювати перспективний план роботи та надати обґрунтування, за рахунок яких ресурсів і в які терміни це буде зроблено);
б) кадровий склад (стисло описати наявні педагогічні та науково-педагогічні кадри, їх достатність для забезпечення навчального процесу, обґрунтувати можливості підготовки або залучення викладацького складу в майбутньому, вказати конкретні кандидатури);
в) навчально-методичне  забезпечення (стисло описати навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, вказати, що необхідно доопрацювати, коли, яким чином і ким конкретно буде розроблено навчально-методичне забезпечення для всього періоду навчання);
г) вказати перспективи наукової та науково-видавничої діяльності.
IV. Підстави (з погляду навчального закладу) щодо можливості надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов.
Цей документ підписується керівником навчального закладу та скріплюється печаткою.
3.2. Документ, що засвідчує підтримку (ініціативу) органу управління навчальним закладом щодо ліцензування освітньої послуги 
Навчальні заклади, підпорядковані МОН та іншим центральним органами виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, подають лист від органу управління за підписом керівника такого органу, в якому засвідчується ініціатива або підтримка органу управління щодо ліцензування освітньої діяльності у навчальному закладі.
3.3. Інформація про кадрове забезпечення
3.3.1. Інформація про якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть навчальний процес згідно навчального плану, подається у формі таблиці 2.
Інформація, подана у цьому розділі, повинна обґрунтовувати спроможність навчального закладу забезпечити реалізацію програми підвищення кваліфікації фахівців на рівні вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій працюючими у навчальному закладі науково-педагогічними (педагогічними) працівниками або залученими викладачами в майбутньому. Необхідно зазначити конкретні кандидатури і підтвердити їх згоду на таку діяльність.
 3.4. Інформація про матеріально-технічне забезпечення 
Подається загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності за формою (таблиця 3).
Навчальний заклад подає документ, який засвідчує право володіння (користування) матеріально-технічною базою (приміщеннями, обладнанням тощо). Додаються копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності) або право оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна (наприклад, міської, селищної, сільської ради) про перебування майна в оперативному управлінні), чи право користування (договір оренди тощо) на термін, необхідний для завершення циклу навчання.
Інформація про структуру наявної матеріально-технічної бази подається за формою (таблиця 4).
3.4.1. Приміщення для занять слухачів та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу.
Подається інформація про наявність (кількість) та площі потокових аудиторій, приміщень для проведення практичних, лабораторних занять, комп'ютерних класів, спортивних споруд тощо та кількість посадкових (робочих) місць у них, про адміністративно-службові приміщення відповідно до ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 N 117.
3.4.2. Інформація про комп'ютерне забезпечення.
Подається інформація про кількість та якісні характеристики комп'ютерного забезпечення навчального закладу, які використовуються в навчальному процесі, у формі таблиці 5.
3.4.3. Соціальна інфраструктура
Подається інформація про наявність власних, орендованих, або з якими укладені угоди про співпрацю об'єктів соціальної інфраструктури: їдалень, буфетів, гуртожитків, актових залів, аптечки для надання першої медичної 
 

Таблиця 2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
п/п
Назва модулю ПППК
Прізвище, ім’я та по батькові викладача
Місце основної роботи
Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання
Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, дата, вид, тема, інше*)
Наукова діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах тощо)
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Загальна складова
1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Особи, які працюють за трудовими договорами
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Функціональна складова
2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Особи, які працюють за трудовими договорами
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Галузева складова
3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Особи, які працюють за трудовими договорами
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
  * Cтаж роботи на відповідній посаді, ранг державної або дипломатичної служби тощо.

Таблиця 3. Інформація про приміщення (навчальні площі), що використовуються у навчальному процесі
п/п
Адреса приміщення
Власник майна
Площа (кв. м.)
Документ на право власності
Договір оренди
Документ про відповідність санітарним нормам
Документ про відповідність вимогам правил пожежної безпеки
Термін дії договору оренди (з __ по ___)
Наявність державної реєстрації
Нотаріальне посвідчення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітки.
Графи 5-10 заповнюються позначкою "+" чи "-" та додаються ксерокопії документів, що підтверджують позначку "+".
Якщо у навчальному процесі використовуються приміщення, розміщені за різними адресами, інформація подається для кожного приміщення.
Графа 10 заповнюється для навчання за напрямами (спеціальностями) з підвищеною небезпекою.
Таблиця 7. Наявність і повнота професійної програми підвищення кваліфікації *

п/п

Інформація про

 

потребу

наявність

Назва

дисципліни за навчальним планом

Плани семінар.

занять

Плани практичних занять

Завдання для самост. підгот.

Метод. розробки

Плани семінар.

занять

Плани практичних занять

Завдання для самост. підгот.

Метод. розробки

Плани семінар.

занять

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завдання для самостійної підготовки слухачів розробляються для кожного навчального модулю.
* Подається окрема таблиця для кожної програми.

Таблиця 4. Загальна площа приміщень та її розподіл

Назви приміщень за функціональним призначенням

Загальна площа приміщень, (м2)

У тому числі

власна (м2)

орендо-вана2)

здано в оренду (м2)

1. Площа всіх приміщень, що використовуються, усього:

     - у т. ч. приміщень для занять студентів (курсантів, слухачів тощо) (аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

-  спортивні зали

 

 

 

 

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

 

 

 

 

3. Службові приміщення

 

 

 

 

4. Бібліотека,

у т. ч. читальні зали

 

 

 

 

5. Гуртожитки

 

 

 

 

6. Їдальні, буфети

 

 

 

 

7. Профілакторії, бази відпочинку

 

 

 

 

8. Медичні пункти

 

 

 

 

 
 Таблиця 5. Перелік та устаткування спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ у навчальному закладі
 

з/п

Назва комп’ютерної лабораторії

Кількість та марка ПЕОМ

Кількість пакетів прикладних програм (в тому числі ліцензованих)

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

  
 
  Таблиця 6. Стан соціально-побутової сфери
 

з/п

Показники

Кількісні параметри

1

Житлова площа, яка припадає на одного слухача у гуртожитку (готелі)

 

2

Кількість слухачів, що припадає на одне посадкове місце в пунктах харчування

 

3

Інше

 

 
 
 
3.5. Інформація про навчально-методичне забезпечення
3.5.1. Професійна програма,  План-графік  підвищення кваліфікації на рік та навчально-методичне забезпечення, які затверджуються навчальним закладом.
Професійні програми погоджуються засновниками навчальних закладів та Головним управлінням державної служби України.
3.5.2. Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи слухачів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій) подається у формі таблиці 7.
3.5.3. Навчальний заклад подає інформацію про наявність навчально-методичного забезпечення. Методичне забезпечення атестації за професійною програмою підвищення кваліфікації подається у таблиці 8.
3.5.4. Інформація про наявність єдиних критеріїв оцінювання знань і вмінь слухачів.
Інформацію про наявність критеріїв оцінювання знань та вмінь слухачів надавати за наявності єдиних уніфікованих вимог до атестації слухачів (відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик посад), розроблених Головдержслужбою України.
 
Таблиця 8. Методичне забезпечення атестації за професійною програмою підвищення кваліфікації *
п/п
Назва навчального модуля
Назва виду атестації
Відмітка про наявність (відсутність)
Методичних розробок
Тематики випускних робіт
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
* Подається окрема таблиця для кожної програми.
 3.6. Інформаційне забезпечення
Надається інформація про наявність власного бібліотечного фонду для забезпечення підвищення кваліфікації, можливість доступу викладачів і слухачів до Інтернет як джерела інформації, каналів доступу, наявність електронної бібліотеки.
Наявних підручників та навчальних посібників подається у формі таблиці 9.
Таблиця 9. Наявність навчальної літератури

п/п

Кількість посібників, спеціальних видань з державного управління

Кількість

методичних розробок , рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо

Кількість періодичних видань

Кількість інших видань

1

2

3

4

5

Професійна програма

 

 

 

 

Список фахових періодичних видань з відповідної галузі знань, які є в бібліотеці навчального закладу та читальних залах, і відповідають потребам спеціальності, яка ліцензується, наводиться у таблиці 10.
Таблиця 10. Список фахових періодичних видань

п/п

Назва періодичного видання

Роки надходження

1

2

3

 

 

 

         _________________     ____________ __________________________________

                  (назва посади                                (особистий                        (розшифровка підпису – П.І.Б.

                            керівника)                                    підпис)                              керівника закладу)

 

Дата

М.П.